تغییرات منابع کنکور در سال تحصیلی 1400_1401

تغییرات منابع کنکور در سال تحصیلی 1400_1401

در این مقاله سعی شده کلیات تغییرات منابع درسی کنکور 1401 را نسبت به کنکور 1400 مورد تحلیل و بررسی قرار دهم

تغییرات منابع کنکور 1401 نسبت به کنکور 1400 (تجربی، ریاضی و انسانی)

بریم سراغ یکی از سوالات پرتکرار این روزها یعنی تغییرات منابع کنکور 1401 نسبت به کنکور 1400 که خیلی از داوطلبان کنکور این روز ها  از ما پرسیدن.

پس اگر شما هم به دنبال تغییرات منابع کنکور ۱۴۰۱ هستید این مطلب را از دست ندهید و تا اخر این مقاله با ما همراه باشید.

لازم به ذکر است تغییرات بررسی شده کتب درسی برای هر پایه بر اساس کنکور 1401 است توجه کنید که کتب درسی سال دوازدهم چاپ ۱۴۰۰ کتب درسی سال یازدهم چاپ ۱۳۹۹ و منابع سال دهم چاپ ۱۳۹۸ باید مورد استفاده قرار گیرد.

تغییرات منابع ادبیات فارسی کنکور 1401 نسبت به 1400

دو فصل 2 و 4 با هم جا به جا شده اند.

تغییرات جزئی در واژگان و قلمرو زبانی : از دستور زبان ادبیات ساختمان واژه حذف شده.

صفحه 38: دارای تغییرات

صفحه 122 : زه آب شده زهاب

صفحه 160 : وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

صفحه 160 : کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب

صفحه 166 : حرب : جنگ و نزاع

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.


تغییرات منابع عربی کنکور 1401 نسبت به 1400

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات عربی سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات عربی سال دوازدهم

با وجود حذف شدن اسلوب حصل مثال آن حذف نشده است پس باید خوانده شود و در عمل هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات منابع دین و زندگی کنکور 1401 نسبت به 1400

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

دینی سال دوازدهم در چاپ جدید صفحه 86 تغییراتی مانند عکس زیر دارد:


تغییرات منابع زبان انگلیسی کنکور 1401 نسبت به 1400

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.


تغییرات دروس تجربی کنکور 1401

تغییرات منابع زیست شناسی کنکور 1401 نسبت به 1400

این کتاب تغییرات زیادی داشته است و بهتر است منبع خود را تغییر دهید.

صفحه 4 : در کنار شکل پنج نوشته سبز رنگ ، به درون ، « یاخته » اضافه کنید « درونِ یاخته ».

در پایین صفحه 4 ، شکل 6 ،به کانال نشتی « که عبور یون های پتاسیم در آن ها نشان داده  شده است ».

صفحه 5 : خط اول، به اختلاف پتانسیل « یاخته عصبی » اضافه کنید و دو سوی غشارو خط بزنید.

صفحه 12 : همیشگی رو در « وابستگی همیشگی » خط بزنید.

صفحه 22 : کنار بیشتر بدانید بالای صفحه ، خط چهارم ” گیرنده های وضعیت… ” رو کلا خط بزنید بجاش ” و گیرنده ها  به کشیده شدن حساسند مثلا وقتی دست خود را حرکت می دهیم، گیرنده های درون ماهیچه کشیده شده و تحریک می شوند. “

صفحه 29 : بخش های بیرونی ،درونی،میانی گوش رو مشخص کردن.

صفحه 31 : در خط ” گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند مولکول ها…” ، ” آسه ” رو خط بزنید.

صفحه 40 : هاورس مشخص شده.

صفحه 58 : توضیح جلوی غده تیرویید حذف.

صفحه 71 : خط دوم ،جلوی گویچه های سفید ( کاما بذارید ).

صفحه 85 : به جای  ” فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند ” بنویسید ” فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند “.

صفحه 87 : به جای ” یاخته های سرالدی ” بنویسید ” مریستمی “.

صفحه 100 : ” غده پرستات به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد ” رو خط بزنید. “این غده ها که به اندازه نخود فرنگی اند حذف شده”.

صفحه 123 :  فعالیت ۳ به جای ” نرم ا کنه ای ” بنویسید ” پارانشیمی “.

صفحه 134 :  ” سرالد پسین ” رو خط بزنین بجاش بنویسین ” مریستم پسین “.

صفحه 60 : بیشتر بدانید در صفحه ی 60 اضافه شده است.


تغییرات منابع شیمی کنکور 1401 نسبت به 1400

صفحه 2 : در سطر پنجم کلمه وحیانی به الهی تغییر یافته است.

صفحه 4 :

1) شکل سحابی عقاب و زیرنویس آن در حاشیه کتاب حذف شده است

2) این مطلب جایگزین پارا گراف دوم وسوم شده است (ستاره هامتولد میشوند … دانست)

« درون ستاره ها همانند خورشید دردماهای بسیار بالا وا کنشهای هسته ای رخ می دهد وا کنش هاییکه در آنها از عنصر های سبکتر عنصرهای سنگین تر پدید می آیند جالب است بدانید که ستاره هامتولد می شوند رشد می کنند زمان می میرند. مرگ ستاره ها اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می شود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پرا کنده شود به همین دلیل باید ستارگان را کارخانه تولید عنصردانست ( شکل 3 ) »

3) این مطلب جایگزین پیوند با ریاضی شده است

خورشید نزدیکترین ستاره به زمین است که دمای بسیار بالایی دارد. انرژی گرمایی و نور خیره کننده خورشید به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیوم در وا کنشهای هسته ای است واکنش هایی که در آنها انرژی هنگفتی آزاد می شود انرژی آزاد شده در وا کنش سطح آنقدر زیاد است که می تواند صدها میلیون تن فولاد را ذوب کند البته توجه داشته باشید که در واکنش شیمیایی که در پدیده های طبیعی پیرامون ما ودر زندگی روزانه رخ می دهند مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر است

صفحه 5 :

1) این مطلب به زیر تیتر آیا همه اتمهای یک عنصر پایدارند اضافه شده است

شیمیدان ها ماده ای را عنصر می نامند که از یک نوع اتم تشکیل شده باشد برای نمونه منیزیم و هلیم به شمار می روند زیرا یک نمونه منیزیم حاوی اتم های منیزیم و یک نمونه هلیوم شامل اتم های هلیوم است، جالب است بدانید بررسی های…

2) پارا گراف آخر سطر اول و دوم به صورت زیر اصلاح شده است

ایزوتوپ های یک عنصر دارای  Z یکسان اما  A متفاوت هستند. به دیگر سخن ایزوتوپ و اتمهای یک عنصر که در شمار نوترون ها با یکدیگر تفاوت دارند از آنجا که

صفحه 7 :  تصویر زیر جایگزین تصویر حاشیه شده است.

صفحه 9 : تصویر زیر جایگزین تصویر حاشیه شده است.

صفحه 14 : سطر دوم کلمه یک دهم به یک صدم تغییر یافته است.

صفحه 17 : سوال یک پیوند با ریاضی به صورت زیر اصلاح شده است.

1- ا گر بدانید که میانگین جرم هر اتم هیدروژن   24- ^ 10 * amu= 1/66   است، حساب کنید یک نمونه یک گرمی از عنصر هیدروژن چند اتم دارد؟

طیف سنجی جرمی، به متن زیر به حاشیه کتاب منتقل شده است.

دانشمندان با استفادهازدستگاهی به نام طیف سنج جرمی جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیری می کنند به طوری که برخی فضا پیماها با خود طیف سنج جرمی حمل می کنند و از آن برای شناسایی آسانسورهادر نقاط گونا گون فضا بهره می گیرند.

صفحه 17 :  پارا گراف سوم و زیرنویس شکل به صورت زیر اصلاح شده است.

در زندگی روزانه نیز برای بیان شمارش از یکا های گونا گونی استفاده می شود برای نمونه استفاد از شانه ودست برای تخم مرغ و قاشق و چنگال شمارش و محاسبه را آسان ترمی کند (شکل12)

صفحه 19 : خودرا بیازمایید سوال یک… عامل های تبدیل مناسب حساب کنید به .. حساب کنید تغییر یافته است.

صفحه 23 : خود را بیازمایید تصویر رنگ طیف به صورت زیر اصلاح شده است.

صفحه 26 : تصویر زیر جایگزین شکل 20 شده است.

صفحه 27 : تصویر زیر جایگزین شکل 22 شده است.

صفحه 28 : سطر دوم، که در عنصر های، به، که در اتم عنصرهای تصحیح شده است.

صفحه 30 : تصویر زیر جایگزین شکل حاشیه شده است.

صفحه 33 : تصویر زیر جایگزین شکل 24 شده است.

صفحه 39 : صورت سوال 3 به صورت زیر اصلاح و جدول ها به ترتیب جدول آ و ب نامگذاری شده است 3- با توجه به داده های جدول آ، شیوه ی نامگذاری ترکیب های یونی دوتایی را مشخص و سپس جدول ب را کامل کنید .

صفحه 40 : آرایش الکترون-نقطه ای تشکیل مولکول کلر به صورت زیر تصحیح شده است.

صفحه 41 : جدول زیر جایگزین شکل 26 شده است.

صفحه 41 : مفهوم جرم مولی یک ماده از حاشیه به انتهای سوال 2 خود را بیازمایید به عنوان راهنمایی اضافه شده است.

صفحه 43 : سوال زیر جایگزین سوال 6 تمرین های دوره ای شده است.

صفحه 49 : در زیر نویس حاشیه بررسی دانشمندان در مورد به بررسی دانشمندان برای تغییر یافته است.

صفحه 52 : در پاراگراف سوم سطر دوم بعد از گره خورده است مطلب زیر اضافه شده است:

گره خورده است به طوری که بسیاری از وا کنش های شیمیایی مانند فرسایش سنگ و صخره زنگ زدن فساد مواد غذایی و … که پیوسته پیرامون ما رخ می دهند به دلیل تمایل زیاد ا کسیژن برای انجام وا کنش است. این عنصر …

صفحه 53 : بعد از خود را بیازمایید تیتر ترکیب اکسیژن با فلز و نافلز ها به صورت زیر به این قسمت اضافه شده است

اکسیژن در سنگ کره به شکل ا کسید های گونا گون نیز یافت می شود برای نمونه فلز آلومینیوم به شکل بوکسیت ( Al2O3 به همراه ناخالصی ) و سیلسیم به شکل(SiO2) در طبیعت وجود دارد.

صفحه 53 : شاید تصور کنید که فلزها ها تنها یک نوع اکسید درطبیعت دارند جالب است بدانید که افزون برفلزهای مانند طلا و پالتین که به حالت آزاد در طبیعت یافت می شوند فلزهای نیز وجود دارند که با بیش از یک دو نوع اکسید با فرمول شیمیایی FeO و Fe2O3 ) تولید می کند آیا می دانید این ترکیب را چگونه باید نامگذاری کرد.

صفحه 53 : از با هم بیندیشیم صفحه 63 تا صفحه 65 یعنی ابتدای اکسید های فلزی و نافلزی به این قسمت منتقل شده است .

صفحه 53 : تیتر ” اکسید ها در فرآورده های سوختن ” به مطلب بعد از با هم بیندیشیم اضافه شده است و جایگزین پارا گراف دوم و سوم به صورت زیر شده است.

صفحه 56 : بعد از خود را بیازمایید ، از پارا گراف آخر صفحه 65 با تیتر رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی تا صفحه ی 68 ابتدای چه بر سر هوا کره می اوریم ؟ به این قسمت منتقل شده است.

صفحه 60: بعد از خودرا بیازمایید این صفحه از تیتر ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلز ها تا صفحه 62 انتهای خود را بیازمایید حذف شده است .

صفحه 67: قسمت 6 کاوش کنید و شکل حاشیه کتاب حذف شده است.

صفحه 68 : از پارا گراف آخر صفحه 68 بدون تیتر و با هم بیندیشیم تا انتهای صفحه 69 به بعد از پروژه صفحه 72منتقل شده است.

صفحه 76 : مطالب پشت جلد کتاب به صورت حاشیه به ای صفحه اضافه شده است .

صفحه 78 : دگر شکل در حاشیه به صورت زیر تصحیح شده است:

دگرشکل ( آلوتروپ ) به هر یک از شکل های مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می شود.

صفحه 81 : تیتر خواص و رفتار گازها به رفتار گاز ها تغییر یافته است

صفحه 87 : آیا می دانید حاشیه کتاب حذف شده است

صفحه 87 :  در حاشیه نقطه جوش آمونیا ک از -34 به -33 تغییر یافته است.

صفحه 87 : نمودار 2 با نمودار زیر جایگزین شده است .

صفحه 89 : سوال 5 تمرین های دوره ای حذف شده است

صفحه 104 : در حاشیه مقدار قند قوطی نوشابه از 39 به 29 تغییر یافته است.

صفحه 109 : بالای جدول بعد از یکسان نیست جمله زیر اضافه شده است :

یکسان نیست به طوریکه انحلال پذیری برخی نمک ها با افزایش دما ، افزایش یافته و برخی دیگر کاهش می یابد.

صفحه 119 : حاشیه زیر اضافه شده است :

اگر مولکول های حلال را با A و ذره های حل شونده را با B نمایش دهیم، می توان نیروهای جاذبه میان آن ها را در حالت خالص با  A…Aو B…B نشان داد. با این توصیف برای محلول B در A رابطه زیر برقرار است.

صفحه 120 : تیتراز تفکیک یونی در فرآیند انحلال به فرآیند انحلال نمک هادر آب تغییریافته است

صفحه 120 : قسمت آ سوال یک نمک Na2S با NaOH جایگزین شده است

صفحه 123 : سوال 2 با هم بیندیشیم حذف شده است

صفحه 124 : مبحث رسانایی الکتریکی محلول ها و با هم بیندیشیم حذف شده است.

صفحه 127 : مطالب زیر جایگزین پارا گراف دوم ” اکنون این پرسش … تصفیه شوند و تصویر 25 شده است.

این رد پا شامل همه آب های مصرفی در کشاورزی، دامداری،نساجی، بهداشت، خاه، مدرسه، دانشگاه و… است که همگی از اب های سطحی یا زیر زمینی تامین می شوند. توجه کنید که اب آشامیدنی با آب مصرفی در دیگر صنایع متفاوت است. به طوریکه ممکن است آبی برای شستشو مناسب باشد اما آشامیدنی نباشد. هر چند که آب دریا ها و اقیانوس ها منبع بسیار بزرگی برای تهیه آب به شمارمی آیند،اما به اندازه ای شور هستند که باید قبل ازمصرف، نمک زدایی و تصفیه شوند.

صفحه 131 : سوال 3 تمرین های دوره ای حذف شده است.

صفحه 132 : شکل های سوال 6 تمرین های دوره ای با شکل زیر جایگزین شده است .

NO2 قهوه ای نیست توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای

صفحه 61 : حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد (S) است


تغییرات منابع زمین شناسی کنکور 1401 نسبت به 1400

صفحه 12 : حذف کلمه ی اوایل که قبل از کربونیفر اومده

صفحه 34 :  چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده میشود: سختی زیاد الماس

صفحه 48 : در شهرهایی که نزدیک سواحل دریا هستند پایین آمدن سطح ایستاییچه  مشکلاتی ایجاد میکند ؟

صفحه 95 : مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل ، توصیف کرده است.

صفحه 100 : تشکیل رگه های معدنی ، آهن رو حذف کنید.

تغییرات منابع فیزیک تجربی کنکور 1401 نسبت به 1400

1) حذف بحث های ” خطا، رقم های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی ” از فصل ۱

2) جابه جایی فصل ۲ با ۳

3) حذف ” انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان

4) حذف ” حرکت براونی ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد

5) تبدیل ” ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو ” و ” اصل ارشمیدس ” از فصل  ویژگی های فیزیکی مواد به ” خوب است بدانید “

6) حذف ” مول و عدد آووگادرو ” ، ” گرمای ویژه مولی ” ، توضیح ” رفتار شگفت انگیز آب “، ” فعالیت ۴-۷ ” ، ” عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش ” ، ” خوب است بدانید تفسنج های اندازه گیری دماهای بالا ” ، ” قوانین گازها ” و ” خوب است بدانید دماسنج  گازی حجم ثابت ” از فصل دما و گرما

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات منابع ریاضی تجربی کنکور 1401 نسبت به 1400

 ریاضی تجربی در هر سه پایه تحصیلی (10،11،12) تغییر خاصی نداشته ایم و نیاز به تغییر منبع نیست.

تغییرات دروس ریاضی کنکور 1401

تغییرات منابع حسابان ،آمار،هندسه،گسسته کنکور 1401 نسبت به 1400

خوشبختانه در کتاب های این دروس رشته ریاضی تغییر خاصی به جز تغییر اعداد و کلمات نداشتیم و میتوانید با خیال راحت از منابع سال گذشته استفاده کنید.

تغییرات منابع فیزیک ریاضی کنکور 1401 نسبت به 1400

1) حذف بحث های ” خطا، رقم های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی ” از فصل ۱

2) جابه جایی فصل ۲ با ۳

3) حذف ” انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان

4) حذف ” حرکت براونی ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد

5) تبدیل ” ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو ” و ” اصل ارشمیدس ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد به ” خوب است بدانید “

6) حذف ” مول و عدد آووگادرو ” ، ” گرمای ویژه مولی ” ، توضیح ” رفتار شگفت انگیز آب “، ” فعالیت ۴-۷ ” ، ” عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش ” ، ” خوب است بدانید تفسنج های اندازه گیری دماهای بالا ” ، ” قوانین گازها ” و ” خوب است بدانید دماسنج گازی حجم ثابت ” از فصل دما و گرما

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات فیزیک سال دوازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.


تغییرات منابع شیمی کنکور 1401 نسبت به 1400

شیمی سال یازدهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته است تنها شیمی دهم تغییر کرده است که برای دیدن تغییرات به تغییرات رشته تجربی کمی بالاتر مراجعه کنید.


تغییرات دروس انسانی کنکور 1401

توجه : متاسفانه در رشته انسانی تغییرات بیشتری نسبت به رشته ریاضی و تجربی داشته ایم و ممکن است در برخی دروس نیاز به تغییر منابع باشد.

تغییرات منابع فارسی و عربی و زبان انگلیسی کنکور 1401 نسبت به 1400

در دروس فارسی و عربی و زبان انگلیسی سال دهم ، یازدهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته است تغییرات جزئی فارسی عمومی و عربی را در ابتدای همین مطلب قابل مشاهده است.


تغییرات منابع دین و زندگی انسانی کنکور 1401 نسبت به 1400

در دین زندگی دهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته ایم و در دین و زندگی یازدهم صفحه 110 ، صفحه 187 ، صفحه 188 ، صفحه 189 ، صفحه 190 ، صفحه 191 تغییرات جزئی داشته است که میتوانید به راحتی اعمال کنید.


تغییرات منابع ریاضی و آمار ، اقتصاد کنکور 1401 نسبت به 1400

در دروس اقتصاد ، ریاضی دهم، ریاضی یازدهم و ریاضی دوازدهم تغییرات خاصی نداشته ایم و با خیال راحت می توانید از منابع سال گذشته 1400 استفاده کنید.

در درس ریاضی دهم فصل 1 یعنی عبارت های جبری حذف شده است اما با توجه به پایه ای بودن این مطلب و طرح سوال از آن حتما مطالعه شود. ریاضی سال یازدهم و دوازدهم انسانی نیز بدون تغییر است.


تغییرات منابع علوم و فنون ادبی کنکور 1401 نسبت به 1400

در درس علوم و فنون ادبی انسانی تنها در سال دهم تغییرات جزئی  داشته ایم که به آن صورت محسوس نبوده است و با دانلود پی دی اف کتاب درسی دو سال میتوانید به راحتی تغییرات را در نظر بگیرید اما علوم و فنون سال یازدهم و دوازدهم تغییری نداشته است.


تغییرات منابع تاریخ انسانی کنکور 1401 نسبت به 1400

تاریخ دهم تغییرات گسترده ای داشته است و نیاز به تغییر منبع دارد.

تغییرات سال یازدهم جزئی و غیر مهم بوده و تاریخ سال دوازدهم هم تغییری نداشته است.


تغییرات منابع جغرافیا انسانی کنکور 1401 نسبت به 1400

منابع جغرافیا انسانی در سال یازدهم و دوازدهم هیچ تغییر مهمی نداشته است و نیازی به تغییر منابع نیس، اما جغرافیا سال دهم تغییرات زیاد و گسترده ای داشته است که بهتر است منبع خود را تغییر دهید.


تغییرات منابع جامعه شناسی انسانی کنکور 1401 نسبت به 1400

جامعه شناسی سال دهم تغییرات زیادی داشته است ولی تغییراتی در جامعه شناسی سال یازدهم و دوازدهم  دیده نمیشود.


تغییرات منابع فلسفه و منطق کنکور 1401 نسبت به 1400

منطق دهم در صفحه 7، صفحه 28، صفحه 29، صفحه 34، صفحه 36، صفحه 42، صفحه 61، صفحه 89 و چندین مورد جزئی دیگر تغییر داشته است

فلسفه سال دوازدهم هم تغییرات گسترده ای داشته است.

تنها در سال یازدهم کتاب فلسفه تغییر نکرده است.


تغییرات منابع روانشناسی کنکور 1401 نسبت به 1400

در درس روانشناسی در 17 صفجه تغییر گسترده داشته ایم.


داوطلب گرامی : در اکثر دروس ذکر شده تغییرات جزئی است و تنها با دانلود فایل کتب یا مراجعه به تغییرات همین مقاله به راحتی میتوانید از منابع قبلی خود استفاده کنید و نیازی به هزینه ی اضافه نیست تا از کم هزینه ترین راه موفقیت در کنکور استفاده کنید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)